Computer Service d.o.o.

CS - Integrirani paket aplikacija

Pročitajte više
Computer Service d.o.o.

IT Usluge

Pročitajte više
Computer Service d.o.o.

IT Oprema

Pročitajte više

Posljednje novosti

Uvođenje EUR-a

Osnovne izmjene na programu fiskalna kasa.

U novoj verziji ugrađeno je dvojno isticanje iznosa (kn i EUR) na računima, otpremnicama itd. Na ispisu etiketa i akcijskih etiketa iz kase je također uključena cijena u kn i EUR.

Tečaj je ugrađeni 7.53450, fiksni je i ne može se mijenjati.

Ugrađena je opcija da kasa može izdavati račune samo sa datumom računa do 31.12.2022.

Kod prijelaza godine (31.12.2022), u kasi će se moći izdavati računi još samo 12 sati nakon prijelaza godine, ali sa datumom kase 31.12.2022 godine.

Ukoliko porezna uprava donese drukčiji protokol (pravilnik) za prijelaz godine, izmjene će se ugraditi naknadno.

Kasa se ne može otvoriti s datumom 2023 godine.

Računi koji su izdani do 31.12.2022., moći će se ispisivati i nakon 01.01.2023. godine.

Svi izvještaji za račune zaključno sa 31.12.2022 će biti dostupni bez obzira na datum prijave u kasu.

Za nadogradnju i podešavanje rada s kasom možete se javiti u CS. 

Zakonski rok za primjenu je 05.09.2022 godine. 

Napomena:

Fiskalne kase za rad sa Eurima će se početi instalirati početkom 12 mjeseca. Programi će biti potpuno odvojen, s opcijom prijepisa, konverzije cijena i zaliha iz stare (kn) u novu (EUR) kasu. Nova kasa će imati slične kontrole samo za primjenu za Euro.

Pročitajte više

Nedostupnost csprog.net domene

Zbog tehničih poteškoća i nedostupnosti servera od strane vanjskog pružatelja usluga, privremeno su nedostupni i nefunkcionalni određeni segmenti aplikacija vezanih uz Computer Service d.o.o.
Intenzivno komuniciramo s pružateljem usluge i nadamo se što bržem rješavanju problema.

Ispričavamo se svim korisnicima na koje utječu problemi!
Pročitajte više

Uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Uvođenje EUR-a odvijat će se u nekoliko koraka:

1. Nacionalni plan zamjene hrvatske kune(HRK) eurom(EUR) predviđa razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja iznosa(HRK i EUR)

Obveza dvojnog iskazivanja počinje prvim ponedjeljkom u rujnu(05.09.2022.) te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura. Što bi značilo da razdoblje dvojnog iskazivanja traje od 05.09.2022. do 31.12.2023.

Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivanje cijena i vrijednosti od dana koji slijedi nakon objave odluke vijeća EU o usvajanju eura kao službene valute u RH(predviđeno za srpanj 2022.), uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti

Verzije programa s dvojnim iskazivanjem cijena i iznosa planiramo objaviti s 01.07.2022., ali će se prikazivanje aktivirati sljedeći dan od objave odluke Vijeća EU.

2. Prilikom instalacije aplikacija za rad s EUR-u, instaliravat ćemo nove programe, odvojene od postojećih, trenutno važećih.

Konverzije podataka odvijat će se prilikom prelaska godine. 


Pročitajte više

Iskazivanja cijena na etiketama kod posebnih oblika prodaje

Prema Zakonu o zaštiti potrošača(NN 19/22, čl. 19.) koji stupa na snagu 28.05.2022., izmijenjen je način ispisa etiketa prilikom posebnih oblika prodaje(akcije i sl.). 

Prilikom ispisa vidljiva je trenutna akcijska cijena i najniža redovna cijena unazad 30 dana.

Kod korisnika s više prodajnih mjesta, uzima se cijena na razini firme.
Pročitajte više

Od 01.01.2022 na području grada Koprivnice se ponovno uvodi porez na potrošnju od 3%

Obavještavamo sve svoje korisnike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Koprivnice da su od 01.01.2022. godine obvezni obračunavati i plaćati porez na potrošnju, a sve u skladu s Odlukom o gradskim porezima.
Pročitajte više

QR kod na fiskalnim kasama

Primjena QR koda kod izdavanja računa na fiskalnoj kasi

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom(NN 70/2020) s datumom 01.01.2021. obvezan je ispis QR koda na računima
Cilj ovog pravilnika je jednostavnim skeniranjem QR koda Vašim smartphoneom i sl., provjeriti da li je račun fiskaliziran, odnosno poslan u PU.

QR kod sadrži slijedeće podatke:
1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa
2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije
3. Datum i vrijeme izdavanja računa
4. Ukupni iznos računa

Izmjena aplikacije je pripremljena, te je QR kod ugrađen u ispise na POS pisač bilo koje širine trake, kao i na A4 i A5 ispise.
S obzirom na veliku raznolikost POS pisača, moguće su određene poteškoće ako korisnik posjeduje pisač na kojem nije moguće ispisati QR kod. U tom slučaju će biti potrebno zamijeniti POS pisač.
Prema našoj evidenciji, velika većina korisnika ima instalirane pisače koji podržavaju ispis QR koda.

Korisnici CS fiskalne kase mogu se obratiti na 048/622-888, 048/622-999 ili Vašim dosadašnjim kontaktima za detaljnije upute i nadogradnju programa.
Predlažemo da se nadogradnja izvrši što ranije kako bi se izbjegli mogući problemi oko podešavanja ili posjedovanja neadekvatnog POS printera.

Upute za instalaciju i više detalja možete vidjeti na CS Fiskalna kasa QR kod

Ukoliko imate kakvih pitanja ili problema javite se u Computer service na 048/622-888 ili 048/622-999
Pročitajte više

Povezivanje stručnih službi (mikrobiologija, epidemiologija, ekologija) ZZJZ i računovodstva u jednu cjelinu

Pripremljen i pušten je paket aplikacija koje su integrirane u jednu cjelinu i povezane na nivou Zavoda za javno zdravstvo. Povezane su službe međusobno, te isto tako računovodstvo sa službama.

Skraćeni prikaz povezivanja službi(odjela):
Epidemiologija
- upis pacijenta u protokol
- kreiranje dokumenta za knjigovodstvo(račun, predračun ili gotovina), pojedinačno ili po partneru odnosno narudžbenici za više pacijenata
- slanje dokumenta u knjigovodstvo(Internetom)
- stanje dokumenta vidljivo je u svakom trenutku(dokument kreiran, poslan u knjigovodstvo, primljen u knjigovodstvo, napravljen račun u knjigovodstvu, plaćen...)
- slanje zahtjeva za nalaz prema mikrobiologiji(Internetom) i ispis barkoda na uzorak
- pregled gotovih mikrobioloških nalaza

Udaljene postaje
- prihvat pacijenta/uzorka za mikrobiologiju
- provjera pacijenata preko CEZIH-a (OsigInfo servis), provjera uputnica preko CEZIH-a
- ispis barkoda na uzorak
- ispis liste pacijenata/uzoraka za slanje
- na listi su podaci o pacijentu s barkodom i eventualni popis postupaka ako pacijent nema uputnicu

Mikrobiologija
upis pacijenta/uzorka iz epidemiologije
- čitanje barkoda s uzorka
- barkodiranje radnih listi
- automatski upis pacijenta u protokol
- automatski upis negativnog nalaza
- eventualni upis pozitivnog nalaza
- slanje gotovih nalaza na epidemiologiju(Internetom)
upis pacijenata/uzoraka iz udaljenih postaja
- čitanje barkoda s uzorka
- barkodiranje radnih listi
- automatski upis pacijenta u protokol
- automatski upis negativnog nalaza
- eventualni upis pozitivnog nalaza
- slanje gotovih nalaza na epidemiologiju(Internetom)

Ekologija
- upis protokola preko radnih naloga
- na jednom radnom nalogu može biti više različitih protokola(Vode za ljudsku potrošnju, otpadne vode, hrana, brisevi/otisci...)
- nakon završetka unosa rezultata nalaza za sve protokole na određenom radnom nalogu kreiraju se nalazi u .pdf formatu
- po potrebi se nalazi ispisuju na papir
- slanje radnog naloga s pripadajućim nalazima u .pdf formatu u knjigovodstvo(Internetom, u obliku specifikacije)
- stanje poslanog radnog naloga vidljivo je u svakom trenutku(poslan u knjigovodstvo, primljen u knjigovodstvo, napravljen račun u knjigovodstvu, plaćen...)

Knjigovodstvo
prihvat specifikacija dokumenata iz epidemiologije(Intenetom)
predračuni
-kreiranje predračuna po specifikaciji
-ispis popisa pacijenata po predračunu
fakture
-kreiranje fakture po specifikaciji
-ispis popisa pacijenata po fakturi
gotovina
-kreiranje fakture po specifikaciji u knjigu gotovine
-ispis popisa pacijenata po fakturi
-automatski upis uplatnice u blagajnu
-automatsko zatvaranje uplate

-slanje e-računa s pripadajućim popisom pacijenata u pdf formatu
prihvat specifikacija dokumenata iz ekologije(Intenetom)
predračuni
-kreiranje predračuna po specifikaciji
-ispis nalaza po protokolima po predračunu
Pročitajte više

CS Mikrobiologija

Preuzimanje eUputnica i barkodiranje uzoraka

CS je nadogradio aplikaciju za mikrobiološke laboratorije i implementirao je u četiri mikrobiološka laboratorija, te osam udaljenih postaja.

Neke od dograđenih funkcija:
Mikrobiološki laboratorij:
- upis podataka o pacijentu korištenjem barkoda na uzorku
- pretraživanje protokola pomoću barkoda kod unosa nalaza(iz radne liste)
- pretraživanje pacijenata pomoću barkoda kod slanja nalaza na CEZIH
Udaljena postaja:
- prihvat pacijenata s uzorcima za mikrobiologiju na udaljenim postajama Zavoda za javno zdravstvo
- provjera podataka o pacijentu preko OsigInfo servisa
- provjera eventualne eUputnice preko CEZIH-a
- ispis podataka o pacijentu na naljepnicu s barkodom koja se lijepi na uzorak
- ispis podataka o pacijentu na A5 obrazac (ukoliko pacijent nema eUputnicu)
- ispis dnevnog pregleda prihvata pacijenata s uzorcima za mikrobiologiju s barkodovima

Ukoliko imate kakvih pitanja ili problema javite se u Computer service na 048/622-888 ili 048/622-999
Pročitajte više