Evidencija radnog vremena


Program namijenjen za vođenje evidencije radnog vremena prema posljednjim važećim pravilnicima.
Omogućen je pojedinačni unos, kao i predefinirani unos podataka koje određuje sam korisnik.
Također je omogućen višestruki unos na razini razdoblja i djelatnika.
Pregled je moguć i po danu s bojanim poljima radi lakše organizacije rada u radnim jedinicama zbog preklapanje smjena.
Ugrađeni su šifrarnici postojećih vrsta radnog vremena i ostavljena je mogućnost korisniku da sam uvodi svoje vrste rada.
Omogućeni su ispisi prema radnicima, rekapitulacije prema mjesecima ili godinama i radnim jedinicama.
Omogućeno je praćenje radnog vremena putem Web-a, te unos podataka preko web sučelja ili samom aplikacijom na daljinu.
Moguće je automatizirati povezivanje evidencije radnog vremena i obračuna plaća.
Aplikaciji je, ovisno o načinu postavljanja baze, moguće pristupiti s bilo kojeg računala na internetu.