Registar članova


- Evidencija članova prema podružnicama

- Evidencija ustanova, funkcija u ustanovi

- Unos, ažuriranje, preuzimanje članova preko Web sučelja

- Mailing liste

- Kreiranje naljepnice i članskih iskaznica

- Kreiranje pristupnica, istupnica

- Sindikalne isplate, priprema virmana, JOPPD obrazaca