Information and
communication(s) technology

Početna stranica
Dobro došli na stranice computer service-a

Uvođenje EUR-a kao službene valute u Republici Hrvatskoj


Uvođenje EUR-a odvijat će se u nekoliko koraka:

1. Nacionalni plan zamjene hrvatske kune(HRK) eurom(EUR) predviđa razdoblje obveznog dvojnog iskazivanja iznosa(HRK i EUR)

Obveza dvojnog iskazivanja počinje prvim ponedjeljkom u rujnu(05.09.2022.) te završava protekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura. Što bi značilo da razdoblje dvojnog iskazivanja traje od 05.09.2022. do 31.12.2023.

Poslovni subjekti mogu započeti dvojno iskazivanje cijena i vrijednosti od dana koji slijedi nakon objave odluke vijeća EU o usvajanju eura kao službene valute u RH(predviđeno za srpanj 2022.), uz pretpostavku da su ostvareni svi tehnički preduvjeti

Verzije programa s dvojnim iskazivanjem cijena i iznosa planiramo objaviti s 01.07.2022., ali će se prikazivanje aktivirati sljedeći dan od objave odluke Vijeća EU.

2. Prilikom instalacije aplikacija za rad s EUR-u, instaliravat ćemo nove programe, odvojene od postojećih, trenutno važećih.

Konverzije podataka odvijat će se prilikom prelaska godine.

Iskazivanja cijena na etiketama kod posebnih oblika prodaje


Prema Zakonu o zaštiti potrošača(NN 19/22, čl. 19.) koji stupa na snagu 28.05.2022., izmijenjen je način ispisa etiketa prilikom posebnih oblika prodaje(akcije i sl.).
Prilikom ispisa vidljiva je trenutna akcijska cijena i najniža redovna cijena unazad 30 dana.
Kod korisnika s više prodajnih mjesta, uzima se cijena na razini firme.

Izmjena stope poreza u CS programu za 01.04.2022.


Kod izmjene stope PDV-a potrebno je izvršiti slijedeće korake:
a) Samo se mijenja stopa PDV-a i maloprodajna cijena uslijed promjene PDV-a
b) Mijenja se stopa PDV-a i uključena marža u maloprodajnoj cijeni.

Više o promjeni stope PDV-a pročitajte ovdje: Promjena stopa PDV-a 01.04.2022.

Od 01.01.2022 na području grada Koprivnice se ponovno uvodi porez na potrošnju od 3%


Obavještavamo sve svoje korisnike koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Koprivnice da su od 01.01.2022. godine obvezni obračunavati i plaćati porez na potrošnju, a sve u skladu s Odlukom o gradskim porezima.

Ovdje Vam je prikazano kako da to napravite.

QR Kod na fiskalnim kasama


Primjena QR koda kod izdavanja računa na fiskalnoj kasi

Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom(NN 70/2020) s datumom 01.01.2021. obvezan je ispis QR koda na računima
Cilj ovog pravilnika je jednostavnim skeniranjem QR koda Vašim smartphoneom i sl., provjeriti da li je račun fiskaliziran, odnosno poslan u PU.

QR kod sadrži slijedeće podatke:
1. URL adresa do web-stranice Porezne uprave za provjeru računa
2. JIR ili zaštitni kod obveznika fiskalizacije
3. Datum i vrijeme izdavanja računa
4. Ukupni iznos računa

Izmjena aplikacije je pripremljena, te je QR kod ugrađen u ispise na POS pisač bilo koje širine trake, kao i na A4 i A5 ispise.
S obzirom na veliku raznolikost POS pisača, moguće su određene poteškoće ako korisnik posjeduje pisač na kojem nije moguće ispisati QR kod. U tom slučaju će biti potrebno zamijeniti POS pisač.
Prema našoj evidenciji, velika većina korisnika ima instalirane pisače koji podržavaju ispis QR koda.

Korisnici CS fiskalne kase mogu se obratiti na 048/622-888, 048/622-999 ili Vašim dosadašnjim kontaktima za detaljnije upute i nadogradnju programa.
Predlažemo da se nadogradnja izvrši što ranije kako bi se izbjegli mogući problemi oko podešavanja ili posjedovanja neadekvatnog POS printera.

Upute za instalaciju i više detalja možete vidjeti na CS Fiskalna kasa QR kod

Ukoliko imate kakvih pitanja ili problema javite se u Computer service na 048/622-888 ili 048/622-999

Povezivanje stručnih službi(mikrobiologija, epidemiologija, ekologija) ZZJZ i računovodstva u jednu cjelinu


Pripremljen i pušten je paket aplikacija koje su integrirane u jednu cjelinu i povezane na nivou Zavoda za javno zdravstvo. Povezane su službe međusobno, te isto tako računovodstvo sa službama.

Skraćeni prikaz povezivanja službi(odjela):
Epidemiologija
- upis pacijenta u protokol
- kreiranje dokumenta za knjigovodstvo(račun, predračun ili gotovina), pojedinačno ili po partneru odnosno narudžbenici za više pacijenata
- slanje dokumenta u knjigovodstvo(Internetom)
- stanje dokumenta vidljivo je u svakom trenutku(dokument kreiran, poslan u knjigovodstvo, primljen u knjigovodstvo, napravljen račun u knjigovodstvu, plaćen...)
- slanje zahtjeva za nalaz prema mikrobiologiji(Internetom) i ispis barkoda na uzorak
- pregled gotovih mikrobioloških nalaza

Udaljene postaje
- prihvat pacijenta/uzorka za mikrobiologiju
- provjera pacijenata preko CEZIH-a (OsigInfo servis), provjera uputnica preko CEZIH-a
- ispis barkoda na uzorak
- ispis liste pacijenata/uzoraka za slanje
- na listi su podaci o pacijentu s barkodom i eventualni popis postupaka ako pacijent nema uputnicu

Mikrobiologija
upis pacijenta/uzorka iz epidemiologije
- čitanje barkoda s uzorka
- barkodiranje radnih listi
- automatski upis pacijenta u protokol
- automatski upis negativnog nalaza
- eventualni upis pozitivnog nalaza
- slanje gotovih nalaza na epidemiologiju(Internetom)
upis pacijenata/uzoraka iz udaljenih postaja
- čitanje barkoda s uzorka
- barkodiranje radnih listi
- automatski upis pacijenta u protokol
- automatski upis negativnog nalaza
- eventualni upis pozitivnog nalaza
- slanje gotovih nalaza na epidemiologiju(Internetom)

Ekologija
- upis protokola preko radnih naloga
- na jednom radnom nalogu može biti više različitih protokola(Vode za ljudsku potrošnju, otpadne vode, hrana, brisevi/otisci...)
- nakon završetka unosa rezultata nalaza za sve protokole na određenom radnom nalogu kreiraju se nalazi u .pdf formatu
- po potrebi se nalazi ispisuju na papir
- slanje radnog naloga s pripadajućim nalazima u .pdf formatu u knjigovodstvo(Internetom, u obliku specifikacije)
- stanje poslanog radnog naloga vidljivo je u svakom trenutku(poslan u knjigovodstvo, primljen u knjigovodstvo, napravljen račun u knjigovodstvu, plaćen...)

Knjigovodstvo
prihvat specifikacija dokumenata iz epidemiologije(Intenetom)
predračuni
-kreiranje predračuna po specifikaciji
-ispis popisa pacijenata po predračunu
fakture
-kreiranje fakture po specifikaciji
-ispis popisa pacijenata po fakturi
gotovina
-kreiranje fakture po specifikaciji u knjigu gotovine
-ispis popisa pacijenata po fakturi
-automatski upis uplatnice u blagajnu
-automatsko zatvaranje uplate

-slanje e-računa s pripadajućim popisom pacijenata u pdf formatu
prihvat specifikacija dokumenata iz ekologije(Intenetom)
predračuni
-kreiranje predračuna po specifikaciji
-ispis nalaza po protokolima po predračunu
fakture
-kreiranje faktura po specifikaciji
-ispis nalaza po protokolima po fakturi
gotovina
-kreiranje faktura po specifikaciji u knjigu gotovine
-ispis nalaza po protokolima po fakturi
-automatski upis uplatnice u blagajnu
-automatsko zatvaranje uplate

-automatsko spajanje svih nalaza po određenoj fakturi u jedan pdf dokument
-slanje e-računa s pripadajućim nalazima u pdf formatu
Itd..

Ukoliko imate kakvih dodatnih pitanja, javite se u Computer service na 048/622-888 ili 048/622-999

CS mikrobiologija


Preuzimanje eUputnica i barkodiranje uzoraka

CS je nadogradio aplikaciju za mikrobiološke laboratorije i implementirao je u četiri mikrobiološka laboratorija, te osam udaljenih postaja.

Neke od dograđenih funkcija:
Mikrobiološki laboratorij:
- upis podataka o pacijentu korištenjem barkoda na uzorku
- pretraživanje protokola pomoću barkoda kod unosa nalaza(iz radne liste)
- pretraživanje pacijenata pomoću barkoda kod slanja nalaza na CEZIH
Udaljena postaja:
- prihvat pacijenata s uzorcima za mikrobiologiju na udaljenim postajama Zavoda za javno zdravstvo
- provjera podataka o pacijentu preko OsigInfo servisa
- provjera eventualne eUputnice preko CEZIH-a
- ispis podataka o pacijentu na naljepnicu s barkodom koja se lijepi na uzorak
- ispis podataka o pacijentu na A5 obrazac (ukoliko pacijent nema eUputnicu)
- ispis dnevnog pregleda prihvata pacijenata s uzorcima za mikrobiologiju s barkodovima

Ukoliko imate kakvih pitanja ili problema javite se u Computer service na 048/622-888 ili 048/622-999

Arhiviranje podataka na udaljeni server


Arhiviranje i kontrola arhive na CS Serveru

CS je razvio aplikaciju za arhiviranje i čuvanje podataka na CS serveru i praćenje i kontrolu arhiviranja.

Arhiviranje se radi prema rasporedu korisnika, te se i podaci za arhiviranje određuju prema željama i potrebama korisnika.
Mogu se arhivirati svi podaci aplikacija Computer service-a, kao i ostala dokumentacija u raznim formatima.

Postupak je u potpunosti automatiziran. Svakodnevno se vrši kontrola izvršenja arhiviranja. O izvršenim zadacima se obavještava osoba koja je odgovorna za praćenje rada, putem maila ili putem aplikacije.
Computer service također prati izvršavanja zadataka i stanje arhiviranja za sve korisnike.
Kontrola arhiviranja se vrši "izvana" tako da u koliko dođe do prekida, kvara ili se arhiva ne izvrši sustav upozorava i šalje dodatni e-mail.

Za instalaciju i podešavanje javite se u Computer service...

Platne liste na Web-u


Slanje i pregled platnih listi na Web-u

Zbog sve većih problema s Covid-om, za naše korisnike smo pripremili mogućnost slanja platnih listi na Web portal kojem svaki djelatnik ima pristup korisničkim imenom i lozinkom.

Kratke upute i izgled portala možete pronaći u dokumentu CS Platne liste na portalu

Za instalaciju i podešavanje javite se u Computer service...

Izmjene modula obračun PDV-a!


Izmjene CS-a prema utvrđivanju obveze PDV-a po novim pravilima

Nadograđen je modul obračuna PDV-a prema pravilnicima s 09.04.2020. i vezan je samo na korisnike koji plaćaju PDV po izdanim računima
Obračun se može raditi po starom sustavu i po novom, a moguća je i simulacija obračuna.
Kratke upute možete pronaći u dokumentu CS PDV Korona
Za instalaciju nove verzije i upute obratite se u CS ili na brojeve mobitela navedene pod Korona virus COVID-19.

Utvrđivanje obveze PDV-a prema novim pravilima


Poštovani korisnici!

Temeljem Zakona o dopuni Općeg poreznog Zakona(NN 42/20) donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona(NN 43/20, dalje: Pravilnik) koji je stupio na snagu 9. travnja 2020. godine.
Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju korona virusa, a u sklopu donesenih mjera za pomoć gospodarstvu čiji je cilj rješavanje problema nelikvidnosti, ublažavanje gospodarskih poremećaja, te olakšanja poduzetničkih aktivnosti, mijenja se način utvrđivanja obveze poreza na dodanu vrijednost(dalje: PDV) prema novim pravilima koji proizlaze iz Pravilnika, a koje se odnose na razdoblje utvrđivanja obveze PDV-a za ožujak i travanj 2020. godine te za razdoblje siječanj - ožujak 2020. (za tromjesečne obveznike PDV-a). Ako posebne okolnosti potraju duže, rok se može produžiti za još tri mjeseca. Pravilnikom se propisuje novi način obračuna PDV-a, plaćanje PDV-a pri uvozu te oslobođenje od plaćanja PDV-a kod donacija.

Zakon o dopuni Općeg poreznog Zakona(NN 42/20)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona(NN 43/20)

Izmjene u aplikaciji kod priprema PDV obrasca prema novim pravilima će biti dostupne u novoj verziji od 16.04.2020. zajedno s uputama.
Napomena:
Korisnici koji će koristiti pogodnosti odgode plaćanja PDV, a prije su plaćali PDV po izdanim računima(R1), sada prije pripreme PDV obrasca obavezno moraju unijeti sve izvode(naplate) jer se obrazac priprema iz IRE, URE i Izvoda.

Korona virus COVID-19


Poštovani korisnici!

Uslijed situacije koja nas je sve zadesila, a u želji da Vam pružimo što kvalitetniju uslugu, naše plan rada je sljedeći:
1. Svi serviseri su na godišnjem odmoru.
Dogovoreno je da se jave ukoliko će biti hitnih intervencija i to samo u zdravstvu i trgovinama koje prema pravilima smiju raditi.(Vrijedi i za poslovnicu Koprivnica i Đurđevac)

2. U poslovnici Đurđevac se neće primati stranke
3. Programska podrška će se pružati iz ureda u Koprivnici
U uredu će raditi samo jedna osoba prema našem internom rasporedu.
Centrala(dežuraona): 048/622-888 i 048/622-999

Ostali djelatnici podrške i programeri će raditi od kuće i u radno vrijeme će biti dostupni na slijedećim brojevima:
Kontak Ivan: 098/249-923
Kontak Denis: 098/321-923
Knežević Predrag: 048/831-356 i 098/930-9199
Vukajlović Igor: 099/404-5504
Dukarić Josip: 099/774-0419

Zahvaljujemo se na razumijevanju i nadamo što bržem smirivanju situacije

Promjena Web servera


Poštovani korisnici!

Uslijed prelaska na novi Web hosting, do 12.07.2019. moguće su poteškoće u radu aplikacija Computer service-a.

Kod fiskalnih kasa javit će se poruka:"Problem sa internetom ili cs webom..., nastavlja se raditi na lokalnim postavkama". Klikom na OK kasa će nastaviti normalno raditi, ali se javite u Computer service radi ažuriranja postavki...
Javiti se možete na 048/622-888 ili 048/622-999., te brojeve mobitela Vaših programera...

Slanje URA-e na ePoreznu


Nakon mnoštva upita vezano uz slanje URA-e na ePoreznu, napominjemo da su promijenjene već tri verzije sheme za slanje, a zadnja promjena je bila 11.02.2019. s kojom je usklađeno slanje iz naše aplikacije.

Počevši s petkom, 15.02.2019. počet ćemo s instalacijom aplikacije, pa Vas molimo da nas kontaktirate i dogovorite termin instalacije.
Kratke upute

Za naše korisnike organizirat ćemo besplatnu edukaciju vezanu uz sve obrasce koji se rade za Poreznu upravu.
Adresa: Franje Gažija 8, 48000 Koprivnica.
Termini: petak, 15.02.2019. u 14:00(popunjeno) i subota 16.02.2019. u 9:00, te prema potrebi i broju prijava.
Ukoliko ste zainteresirani, molimo javite se na 048/622-888 ili 048/622-999..

Kratke informacije o zakonskim izmjenama od 2019.


S obzirom na mnoštvo velikih i malih promjena s početkom 2019. godine skupili smo informacije sa svih strana i sastavili "kratak" pregled koji se nalazi u dokumentu...

Zakonske izmjene od 2019.

Izmjene u fiskalnoj kasi(ulazak/izlazak iz sustava PDV-a).


Izmjene u fiskalnoj kasi za 2019.


Prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 106/2018)
u program Fiskalna kasa su uključene slijedeće izmjene:
- na svim ispisima, osim na izvještajima iz kase i računima koji se fiskaliziraju uključena je napomena: »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.
Ovo se odnosi na narudžbe(stolove) i slične dokumente koji se ispisuju iz kase, ali nisu namijenjeni za plačanje.

Izvadak iz Zakona
Članak 27.a
Ako iz bilo kojeg poslovnog razloga obveznik fiskalizacije prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, na njemu mora vidno pisati »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN«.
Članak 14. izdvojene stavke
(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, proizvođač i/ili održavatelj programskog rješenja kojeg obveznik fiskalizacije koristi za razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom ako programsko rješenje iz članka 16.a i 20.b ovoga Zakona omogućava postupke kojima se izbjegava provedba fiskalizacije izdavanja računa.
(2) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, obveznik fiskalizacije ako prije izdavanja računa izdaje dokument na kojem navodi podatke o plaćanju, a na kojem vidno ne piše »OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN« (članak 27.a).

Izmjene u plaćama 01.01.2019.


Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018) stupa na snagu s plaćom koja se isplaćuje u 01.2019.(obično za 12.2018.)
Izmjena osnovica poreznih razreda:
- 24% - osnovica do 30.000,00 kn
- 36% - osnovica sve više od 30.000,00 kn

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (NN 106/2018) stupa na snagu s plaćom koja se isplaćuje u 02.2019.(obično za 01.2019.)
Stope doprinosa na plaću:
- Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje - 16,5% (za 2018. je 15%)
- Doprinos za zaštitu zdravlja na radu se ukida u 2019. godini
- Doprinos za zapošljavanje se ukida u 2019. godini

CS eRačuni


U aplikaciji CS postoji modul eRačuni koji se može koristiti za slanje i primanje eRačuna uz prethodno podešavanje samog modula.
Computer service d.o.o. ima ugovor s tvrtkom Elektronički računi d.o.o. za servis Moj-eRačun.
Modul eRačuni omogućuje pripremu i slanje eRačuna, iz unesenog računa, sa svim prilozima prema zadanom standardu UBL 2.1. koji je definirana na nivou EU.

Sam eRačun šalje se tvrtci koja vrši distribuciju eRačuna, npr: Moj-eRačun, s kojom je korisnik sklopio ugovor.
U CS-u se može pratiti slanje i trenutni status eRačuna(kad je poslan, da li je isporučen, da li je odbijen ili nije isporučen itd…)
Ukoliko eRačun nije isporučen u određenom vremenskom periodu korisnik ga treba isporučiti poštom.

Trenutna zakonska obveza odnosi se samo na javnu nabavu kod koje će zaprimanje eRačuna biti obvezno od 01.12.2018., a izdavanje od 01.07.2019.

Da bi se uključio modul eRačuna u aplikaciju potrebno je dogovoriti termin, a mi ćemo Vam podesiti aplikaciju i sve vezano uz eRačune.
Postupak:
1. Sklopite ugovor npr. sa Moj-eRačun za distribuciju
2. Javite se u Computer Service da Vam se instalira modul eRačuni

Fiskalizacija – Istek poslužiteljskog certifikata


Dana 07. lipnja 2018., u četvrtak, u 5:00 sati implementirat će se na strani sustava Porezne uprave novi poslužiteljskog certifikata.
Do 07. lipnja 2018. godine vrijedi postojeći poslužiteljski certifikat i fiskalizacija prolazi po "starom".
Svi naši korisnici bi trebali bez poteškoća nastaviti raditi!
Ukoliko Vam aplikacija Fiskalna kasa prestane fiskalizirati račune, javite se na 048/622-888 ili 048/622-999

Detaljnije informacije na stranicama Porezne Uprave

Opća uredba o zaštiti podataka(GDPR) – izmjene programa


Vezano na stupanje na snagu uredbe o zaštiti osobnih podataka CS intenzivno priprema izmjene i prilagodbe vezane uz Uredbu. Svi programi se prilagođavaju pravilima Uredbe.
Nadogradnja će započeti sredinom sljedećeg mjeseca(poslije 15.06.2018.) ovisno o programu i vremenu potrebnom za nadogradnju.
Točan početak nadogradnji bit će objavljen na našim web stranicama.
Za usklađenje s Uredbom u programima će se izvršiti određene nadogradnje koje ovise o programu.
Detaljne informacije o nadogradnjama možete dobiti u Computer Service-u:
Tel: 048 622 999, 048 622 888 Lana Kontak

Mikrobiologija - CEZIH certifikacija


Od dana 18.12.2017. i službeno smo certificirani od strane CEZIH-a za medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom (Proizvođači aplikacija)
Aplikaciju CS Mikrobiološki laboratorij koristi nekoliko javnih ustanova i ordinacija
- Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije od 2000. godine
- Zavod za javno zdravstvo "Sveti Rok" Virovitičko-podravske županije od 2002. godine
- Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije od 2013. godine
- Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije od 2017. godine
- Mikrobiološka oridnacija mr.sc. Javorka Leko Grbić od 2012. godine

Aplikacija se razvija i unapređuje već 17 godina,te pokriva kompletno poslovanje mikrobioloških laboratorija, prijem, radilišta, nalaze i u cijelosti je povezana s računovodstvom(ERP)

Izmjena zakona o fiskalizaciji i pravilnik


Ove opcije se nude i nisu obavezne, korisnik ih može uključiti po želji.

Arhiva podataka na CS sever u realnom vremenu


a) Automatsko arhiviranje podataka o radu kase na CS server u realnom vremenu
- Svaki račun koji je fiskaliziran sprema se i na CS Server zajedno sa odgovorom porezne uprave i ostalim podacima.

-Program za arhiviranje radi u pozadini, besplatan je, samo se plaća najam servera.
Cijena najma servera 20.00 kn / mj / fiskalna kasa

Razlog: Problemi sa računalima i pojava kripto virusa može uzrokovati gubljenje podataka, ovim arhiviranjem podaci se spremaju u realnom vremenu na CS Server. U koliko se pojavi havarija podaci i aplikacija se mogu ponovo instalirati u kratkom vremenu.

Izvještaji i praćenje kase u realnom vremenu (web, mobitel)


Korisniku su dostupni podaci iz fiskalne kase u svakom trenutku bez spajanja na kasu, na mobitelu ili udaljenom računalu.
  • Pregled prometa računa
  • Pregled prodanih artikala
  • Analiza košarice
  • Izvještaji za računovodstvo

Cijena najma servera je 20.00 Kn/mj/fiskalna kasa

Novi servisi u Fiskalnoj kasi


Ove opcije se nude i nisu obavezne, korisnik ih može uključiti po želji.

Arhiva podataka na CS sever u realnom vremenu


a) Automatsko arhiviranje podataka o radu kase na CS server u realnom vremenu
- Svaki račun koji je fiskaliziran sprema se i na CS Server zajedno sa odgovorom porezne uprave i ostalim podacima.

-Program za arhiviranje radi u pozadini, besplatan je, samo se plaća najam servera.
Cijena najma servera 20.00 kn / mj / fiskalna kasa

Razlog: Problemi sa računalima i pojava kripto virusa može uzrokovati gubljenje podataka, ovim arhiviranjem podaci se spremaju u realnom vremenu na CS Server. U koliko se pojavi havarija podaci i aplikacija se mogu ponovo instalirati u kratkom vremenu.

Izvještaji i praćenje kase u realnom vremenu (web, mobitel)


Korisniku su dostupni podaci iz fiskalne kase u svakom trenutku bez spajanja na kasu, na mobitelu ili udaljenom računalu.
  • Pregled prometa računa
  • Pregled prodanih artikala
  • Analiza košarice
  • Izvještaji za računovodstvo

Cijena najma servera je 20.00 Kn/mj/fiskalna kasa

Ponuda za paušalce

Ponuda vrijedi do 1.7.2017.


1. Fiskalna kasa - Standard

Standardni program Fiskalna kasa

Instalacija na Vaš uređaj:

● Stolno računalo
● Notebook
● Windows tablet
Cijena: 1200 Kn + PDV
Cijena: 1000 Kn + PDV

Kasa je prilagođena za tablete i ekrane osjetljive na dodir. Ikonice se lako promjene prema željama klijenta, kao i veličina i raspored tipki. Dodatni modul koji je od velike pomoći za ugostiteljske objekte je mogućnost praćenja narudžba po stolovima, jednostavnim upisom na račun i manipulacijom artikala prilikom unašanja. Preko stotinjak izvještaja olakšat će vam lakše praćenje poslovanja kao i vašu suradnju sa knjigovođom. U kasi je ugrađena opcija slanja izvještaja e-mailom korisniku ili u knjigovodstveni servis. Može se podesiti da se razni izvještaji šalju dnevno, tjedno ili mjesečno putem CS robota.2. Najam Fiskalna kasa

Najam programa Fiskalna kasa

Najam uključuje:

● Instaliranje na Vaš uređaj (računalo, notebook ili windows tablet)
● Aplikacija Fiskalna kasa
● Podizanje i instalaciju certifikata
● Upute za korištenje aplikacije
Cijena: 59.00 Kn/mj + PDV
Cijena: 49.00 Kn/mj + PDV

Dodatne usluge:
● Upis matičnih podataka
● Odlazak kod korisnika
● Obuka za rad
Cijena: Na upit

Najam paketa je na neodređeno vijeme i niste dužni kupiti uređaj i aplikaciju.3. Fiskalna kasa - Notebook

Paket Fiskalna kasa + Notebook

Paket uključuje:

● Notebook 15"
● Navia Tec 58mm POS printer
● Aplikacija Fiskalna kasa
● Podizanje i instalaciju certifikata
● Upute za korištenje aplikacije
Cijena: 3776.60 Kn + PDV
Cijena: 3148.00 Kn + PDV


Dodatne usluge:

● Upis matičnih podataka
● Odlazak kod korisnika
● Obuka za rad
Cijena: Na upit4. Fiskalna kasa - Tablet

Paket Fiskalna kasa + Tablet

Paket uključuje:

● Windows Tablet 7"
● Navia Tec 58mm POS printer
● Aplikacija Fiskalna kasa
● Podizanje i instalaciju certifikata
● Upute za korištenje aplikacije
Cijena: 2685.60 Kn + PDV
Cijena: 2238.00 Kn + PDV


Dodatne usluge:

● Upis matičnih podataka
● Odlazak kod korisnika
● Obuka za rad
Cijena: Na upit