Povezivanje stručnih službi (mikrobiologija, epidemiologija, ekologija) ZZJZ i računovodstva u jednu cjelinu

Pripremljen i pušten je paket aplikacija koje su integrirane u jednu cjelinu i povezane na nivou Zavoda za javno zdravstvo. Povezane su službe međusobno, te isto tako računovodstvo sa službama.

Skraćeni prikaz povezivanja službi(odjela):
Epidemiologija
- upis pacijenta u protokol
- kreiranje dokumenta za knjigovodstvo(račun, predračun ili gotovina), pojedinačno ili po partneru odnosno narudžbenici za više pacijenata
- slanje dokumenta u knjigovodstvo(Internetom)
- stanje dokumenta vidljivo je u svakom trenutku(dokument kreiran, poslan u knjigovodstvo, primljen u knjigovodstvo, napravljen račun u knjigovodstvu, plaćen...)
- slanje zahtjeva za nalaz prema mikrobiologiji(Internetom) i ispis barkoda na uzorak
- pregled gotovih mikrobioloških nalaza

Udaljene postaje
- prihvat pacijenta/uzorka za mikrobiologiju
- provjera pacijenata preko CEZIH-a (OsigInfo servis), provjera uputnica preko CEZIH-a
- ispis barkoda na uzorak
- ispis liste pacijenata/uzoraka za slanje
- na listi su podaci o pacijentu s barkodom i eventualni popis postupaka ako pacijent nema uputnicu

Mikrobiologija
upis pacijenta/uzorka iz epidemiologije
- čitanje barkoda s uzorka
- barkodiranje radnih listi
- automatski upis pacijenta u protokol
- automatski upis negativnog nalaza
- eventualni upis pozitivnog nalaza
- slanje gotovih nalaza na epidemiologiju(Internetom)
upis pacijenata/uzoraka iz udaljenih postaja
- čitanje barkoda s uzorka
- barkodiranje radnih listi
- automatski upis pacijenta u protokol
- automatski upis negativnog nalaza
- eventualni upis pozitivnog nalaza
- slanje gotovih nalaza na epidemiologiju(Internetom)

Ekologija
- upis protokola preko radnih naloga
- na jednom radnom nalogu može biti više različitih protokola(Vode za ljudsku potrošnju, otpadne vode, hrana, brisevi/otisci...)
- nakon završetka unosa rezultata nalaza za sve protokole na određenom radnom nalogu kreiraju se nalazi u .pdf formatu
- po potrebi se nalazi ispisuju na papir
- slanje radnog naloga s pripadajućim nalazima u .pdf formatu u knjigovodstvo(Internetom, u obliku specifikacije)
- stanje poslanog radnog naloga vidljivo je u svakom trenutku(poslan u knjigovodstvo, primljen u knjigovodstvo, napravljen račun u knjigovodstvu, plaćen...)

Knjigovodstvo
prihvat specifikacija dokumenata iz epidemiologije(Intenetom)
predračuni
-kreiranje predračuna po specifikaciji
-ispis popisa pacijenata po predračunu
fakture
-kreiranje fakture po specifikaciji
-ispis popisa pacijenata po fakturi
gotovina
-kreiranje fakture po specifikaciji u knjigu gotovine
-ispis popisa pacijenata po fakturi
-automatski upis uplatnice u blagajnu
-automatsko zatvaranje uplate

-slanje e-računa s pripadajućim popisom pacijenata u pdf formatu
prihvat specifikacija dokumenata iz ekologije(Intenetom)
predračuni
-kreiranje predračuna po specifikaciji
-ispis nalaza po protokolima po predračunu

Prethodna novostCS Mikrobiologija
Sljedeća novostQR kod na fiskalnim kasama